REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

marki Queen of Skin by Daria Gaca

należącej do Better Health Media spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

 

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem: quennofskin.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż poradników PDF, do których dostęp Klient uzyskuje po opłaceniu Zamówienia.
 3. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

adres e-mail: biuro@queenofskin.pl
adres do korespondencji: Better Health Media spółka z o.o., ul. Kijowska, nr 44, 85-703 Bydgoszcz.

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i listownie.
 2. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Nie wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą być dostępne do nabycia drogą elektroniczną
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu;
b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

10. Nakazuje się:

a) korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
b) korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
c) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.

11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Better Health Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-703), przy ulicy Kijowskiej nr 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834708, REGON: 385815620, NIP: 5542984113, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00zł, reprezentowana przez: Darię Gaca – Prezesa Zarządu.
 2. Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.
 6. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem queenofskin.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.
 7. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, dźwięki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy tj. m.in. e-booki.
 8. Dieta indywidualna – Usługa dostosowana indywidualnie do potrzeb Klienta, sporządzana przez Sprzedawcę w oparciu o informacje i wytyczne przekazane przez Klienta w formie kwestionariusza wypełnianego online.
 9. Produkt – towar wytworzony i przeznaczony do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, za Produkt rozumie się Dietę indywidualną i publikację elektroniczną (e-booki). Produkty sprzedawane są odpłatnie, chyba, że w ofercie na podstronie Sklepu zaznaczone jest wyraźnie inaczej.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.
 14. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 15. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 16. Kwestionariusz – formularz, który Klient wypełnia po zakupie i opłaceniu Diety indywidualnej. Na podstawie udzielonych w nim odpowiedzi, zostanie stworzona spersonalizowana dieta dla Klienta.
 17. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 19. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§3 WARUNKI FORMALNE

 1. Klientem może być:
  • osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i posiada zgodę opiekuna prawnego na zawarcie umowy;
  • osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Produkty obejmujące konsultacje online oraz dietę indywidualną dostępne są wyłącznie dla Klientów, którzy przed przystąpieniem do korzystania z usług ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z usług.
 3. Usługi świadczone przez Sprzedawcę przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Klientów. Klienci nie mogą ich wykorzystywać w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, a w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla osób trzecich, a także porównawczych lub poglądowych.

§4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:a) dostęp do Internetu umożliwiającego to urządzenia;
  b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności, po wybraniu Produktu, kliknąć w przycisk „Kup” lub „Dodaj do koszyka”, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub przejść do koszyka.
  Po kliknięciu w koszyk z Produktami pojawiają się przyciski „Pokaż koszyk” albo „Zamów”. Po kliknięciu w przycisk „Pokaż koszyk” Klient może zobaczyć, jakie Produkty dodał do koszyka. Po kliknięciu w przycisk „Zamów” Klient zostanie przeniesiony do formularza zamówienia.
 3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania zamówienia.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu e-mail,
  • akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zapoznałem się z treścią Polityki prywatności oraz Regulaminem sklepu. Więcej informacji znajdziesz tutaj.” Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.
 6. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 8. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 10. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.
 11. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 12. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Realizacja zamówienia odbywa się zależnie od rodzaju zamówionego Produktu
  • w odniesieniu do diety indywidualnej realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej link do Kwestionariusza, po jego wypełnieniu i kliknięciu przycisku „Wyślij”, odpowiedzi przesyłane są do Sprzedawcy. Następnie tworzona jest przez Sprzedawcę spersonalizowana dieta i gotowy produkt w formacie PDF przesyłany jest na skrzynkę e-mail Klienta, którą wskazał w Kwestionariuszu. Klient powinien pobrać i zachować pliki zamówionych treści na własnych nośnikach pamięci;
  • w odniesieniu do zamówienia publikacji elektronicznej realizacja zamówienia odbywa się za pośrednictwem sieci Internet, poprzez wysłanie na adres wskazanej przez Klienta poczty elektronicznej wiadomości zawierającej link pobrania publikacji elektronicznej. Klient powinien pobrać i zachować pliki zamówionych treści na własnych nośnikach pamięci;
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  • nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  • nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 15. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia w terminie określonym na podstronie z opisem zakupionego Produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji, wskazując inny termin realizacji zamówienia. Klient może zaakceptować nowy termin realizacji zamówienia bądź też odmówić akceptacji i zażądać zwrotu dokonanych płatności.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wywołane zdarzeniami nadzwyczajnymi, takimi jak:
  • przerwy w dostawie energii, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
  • przerwy w dostępie do Internetu, spowodowane nie z winy Sprzedawcy,
  • inne zdarzenia losowe, spowodowane nie z winy Sprzedawcy.

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przelew tradycyjny bankowy i przelew elektroniczny – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu, należy dokonać wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy. Należy użyć numeru Zamówienia jako tytułu płatności. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Zamówienie zostanie anulowane, jeśli nie zostanie opłacone do 5 dni roboczych. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dane do przelewu

   Queen of Skin – Better Health Media Sp. z o.o.
   ul. Kijowska 44,
   85-703 Bydgoszcz
   Nr konta: 44105011391000009080852966 (ING Bank Śląski)

  • system płatności online PayU, w tym m.in. Blik, kartka kredytowa,
  • system płatności online PayPal, w tym kartą płatniczą.
 5. Skorzystanie z wybranego przez Klienta systemu płatności online wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu obowiązującego u dostawcy płatności.
 6. Do zamówienia, faktura (imienna lub na firmę) w wersji elektronicznej, wysyłana jest na życzenie klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Dotyczy to również faktur korygujących. Jednocześnie, Klient zobowiązuje się do odbierania faktur elektronicznych przesyłanym na podany przez siebie przy Zamówieniu adres e-mail.

§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Elektronicznej publikacji, opłacona za pomocą systemu płatności PayU lub PayPal, nastąpi w ciągu kilku minut od momentu przyjęcia opłacenia Zamówienia. Elektroniczna publikacja opłacona w ten sposób wysyłana jest za pomocą automatycznej wiadomość e-mail z linkiem do pobrania produktu w formacie PDF.
 2. Wysyłka Elektronicznej publikacji, opłacona za pomocą przelewu tradycyjnego lub elektronicznego, nastąpi do 5 dni roboczych od momentu przyjęcia opłacenia Zamówienia. Elektroniczna publikacja opłacona przelewem tradycyjny lub elektronicznym wysyłana jest przez Sprzedającego za pomocą wiadomość e-mail z linkiem do pobrania produktu w formacie PDF.
 3. Po zakupie Diety indywidualnej, Klientowi wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail z linkiem do wypełnienia Kwestionariusza, po jego wypełnieniu i kliknięciu przycisku „Wyślij”, odpowiedzi przesyłane są do Sprzedawcy. Następnie tworzona jest przez Sprzedawcę spersonalizowana dieta i gotowy produkt przesyłany jest na skrzynkę e-mail Klienta w formie PDF. Produkt zostanie przesłany na skrzynkę e-mail wskazany w Kwestionariuszu przez Klienta. Wysyłka Diety indywidualnej, nastąpi do 5 dni roboczych od momentu spełnienia dwóch warunków:
  • przyjęcia opłacenia Zamówienia
  • oraz otrzymania odpowiedzi z Kwestionariusza.
 4. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się nieodpłatnie drogą elektroniczną.
 5. Jeśli Kupujący nie może uzyskać́ dostępu do zakupionego Produktu przy wykorzystaniu przesłanego mu w wiadomości e-mail odnośnika, powinien jak najszybciej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania Zamówienia, skontaktować́ się̨ drogą mailową (biuro@queenofskin.pl) ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.
 3. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.

§9 REKLAMACJE I RĘKOJMIA

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę techniczną lub prawną.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Wpisanie numeru zamówienia znacznie ułatwi procedurę reklamacyjną.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 9. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady techniczne i prawne rzeczy.
 10. Prawo do rękojmi i odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi są wyłączone względem Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§11 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z Produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:a) wydruk na własne potrzeby,b) zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym.
 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:a) udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,b) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.
 6. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

§12 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem można się używając danych zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Instagram, Google, itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,- stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: queenofskin.pl/polityka-prywatnosci 

§13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W przypadku rozbieżności w interpretacji postanowień Regulaminu w wersji angielskiej i polskiej, nadrzędna jest wersja w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Marka Queen of Skin należy do Better Health Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-703), przy ulicy Kijowskiej nr 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000834708, REGON: 385815620, NIP: 5542984113.

Copyright © 2020-2021 Queen of Skin by Daria Gaca & Better Health Media sp. z o.o. | All Rights Reserved